Features

 یک دستگاه وکیوم تراپی است که فشار ثابت و فشار متغیر  را ایجاد می کند. این دستگاه قادر به ثبت مشخصات بیمار، اندازه زخم و ثبت فاکتورهای کنترل کننده پیشرفت درمان را  می باشد برای مشاهده چگونگی پیشرفت درمان عکس های زخم در حافظه این دستگاه ذخیره میگرددد. این دستگاه امکان درمان زخم را به محلول های آنتی سپتیک و یا شستشوی زخم را با نرمال سالین به طور اتوماتیک می دهد,

NPWTi بعنوان مناسب ترین درمان برای بعضی زخمهای پیچیده که به درستی انتخاب شده باشند و یا در بیماران با بیماری های همراه متعدد، ر یا زخم پس از سانحه، زخم عفونی پای دیابتی و زخم همراه با عفونت تهاجمی و یا زخم همراه با بیوفیلم گسترده توصیه شده است . NPWTi باید به طور معمول برای درمان زخم ساده و یا میزبان بدون بیماریهای متعدد استفاده نشود. اگر NPWTi در موارد درست انتخاب شده به استاندارد مراقبت اضافه شود نتایج بالینی بهتری در مقایسه با روشهایی استاندارد مراقبت زخم نشان داده شده حتی زمانی که از NPWT همراه روش استاندارد استاره شده باشد.

بر اساس شواهد منتشر شده یک زمان برای خیس خردگی و یا پخش مایع و تمیز شدن زخم باید توسط کاربر مشخص شده برای مثال 10-20 دقیقه و پس از آن یک دوره 2-4 ساعت  فشار منفی 125 میلی متر جیوهانتخاب گردد، اگر چه زخم های بزرگتر ممکن است بار نیاز تا 6 ساعت است.

نرمال سالین (0.9٪) برای NPWTi توصیه میشود، به جز در شرایط خاص، که در آن استفاده از Prolavacid توصیه می شود.

Specifications

Unit weight: 3 Kg (6.6 lb with an empty canister and no solution bag)

Accessories
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Send us mail