استفاده ازسیستمهای Vaccare درکاهش میزان مرگ و میر و قطع عضو موثر

بوده است.