شرکت مهندسی طب تجهیز پایا

اصفهان، خیابان مشتاق سوم، شهرک نیک اندیش، پلاک ۲۸

کدپستی: 8166135694

تلفن:  ۰۳۱۳۵۳۱۳۹۳۷

فکس: ۰۳۱۳۵۳۱۳۹۳۷

Email: info@vaccareco.com

Send us mail